Home » ביטוח נכות מתאונה

ביטוח נכות מתאונה

מהו ביטוח נכות מתאונה?

פוליסת ביטוח נכות מתאונה נועדה כדי לספק למבוטח כיסוי ביטוחי במקרה של תאונה אשר גרמה לו נזק גוף בגינו נותר נכה לצמיתות. הכיסוי הביטוחי הנ"ל עשוי להופיע כאחד הסעיפים הביטוחיים הנלווים לביטוח חיים, כחלק מביטוח תאונות אישיות או כביטוח בפני עצמו.

כל פוליסה מגדירה בצורה שונה את סוגי התאונות שהיא מכסה. ההגדרה הקלאסית הינה: "חבלה גופנית שנגרמת למבוטח באופן מקרי על ידי גורם חיצוני והמהווה סיבה לנכות".נכות מתאונה

מהם החריגים לפוליסה?

כאמור כל פוליסה שונה מקודמתה, אולם ברוב הפוליסות נכות צמיתה מתאונה אשר קשורה לאחד מהמקרים המפורטים להלן, לא תזכה בפיצוי (מוחרגת): בעיות נפשיות, מחלה, פעולת טרור, השתתפות בספורט אתגרי (כמו טיפוס הרים), קרינה/זיהום רדיואקטיבי, פגיעה עצמית או ניסיון לפגיעה עצמית, שימוש באלכוהול וסמים, שירות בכוחות הביטחון וכמובן מקרה שארע לפני כניסת הביטוח לתוקף.  

מהו הסכום המבוטח?

בביטוח נכות מתאונה נקבע סכום כסף שישולם למבוטח בתשלום חד-פעמי (מענק ולא קצבה) אם יהפוך בעקבות התאונה לנכה לצמיתות בשיעור של 100%. במידה ועקב התאונה נותרה למבוטח נכות קבועה הנמוכה מכך הוא יקבל את החלק היחסי מסכום הביטוח אותו רכש. לדוגמא, אם אדם רכש כיסוי ביטוחי בסכום של 300,000 ש"ח ובעקבות התאונה נותרה לו נכות קבועה בשיעור של 10% אזי סכום הפיצוי שיגיע לו יהיה 30,000 ש"ח. על כן ככל שהכיסוי הביטוחי שנרכש בתחילה הוא גבוה יותר והנכות שנותרה מהתאונה הינה קשה יותר כך גם גובה הפיצוי יהיה גדול יותר.

בפוליסה מופיעה רשימה בה נקבע מהן הנכויות ואילו אחוזי נכות יזכו בתשלום.

האם ניתן לתבוע גם במקרה של תאונת עבודה?

תביעה למוסד ביטוח לאומי בגין תאונת עבודה אינה שוללת את התביעה במסגרת ביטוח נכות מתאונה, נהפוכו, חשוב למצות את כלל הזכויות המגיעות. עם זאת, חשוב לדעת כי ביטוח נכות מתאונה מפצה בגין נכות צמיתה בלבד ואינו מפצה בגין נכות זמנית.

מהי תקופת ההתיישנות?

ככל תביעה ביטוחית גם במקרה של תביעה בגין נכות מתאונה תקופת ההתיישנות הינה 3 שנים ממועד קרות התאונה ולא 7 שנים, ועל כן יש לפעול במהירות ולא לאבד זמן. גם אם אדם שנפצע בתאונה עובר טיפולים, ניתוחים והליכי שיקום שונים ומצבו טרם התייצב סופית חשוב לזכור כי המועד הקובע לתחילת מניין תקופת ההתיישנות הינו יום התאונה ולא יום התייצבות המצב הרפואי.

האם מדובר בתביעה פשוטה?

על אף שמדובר לכאורה בתביעה פשוטה, בפועל פעמים רבות מנסות חברות הביטוח לתת פרשנות בלתי סבירה להגדרות שונות בפוליסה ומפרשות לטובתן את תנאי הפוליסה וזאת על מנת להתחמק מתשלום פיצויים תוך ניצול חוסר הידע של המבוטח, אשר לרוב אינו בקי בהגדרות הפוליסה הרבות. פעמים אחרות, הן פשוט שוללות את קיומה של הנכות. אסור לוותר לחברת הביטוח. במרבית המקרים בהם מתעקשים ונלחמים בחברת הביטוח ולא מקבלים את הדחייה כפשוטה ניתן לקבל את הפיצוי.

 >>לחץ כאן לכל המאמרים בנושא חברות ביטוח 

whatsapp