Home » קצבת ניידות

קצבת ניידות

אנשים בעלי ליקויים ברגליים המגבילים אותם בניידות ואשר נמצאים ברשימת הליקויים המוגדרת זכאים לגמלת ניידות המעניקה להם הטבות שונות, כגון: תג נכה, פטור מאגרת רישוי, קצבת חודשית, הלוואה עומדת (הנחה ממיסים ברכישת רכב חדש), הלוואה למימון אביזרים לרכב במידת הצורך ועוד. הטבות אלו ניתנות לצורך השתתפות בהוצאות ניידות וכן על מנת לסייע למוגבלים בניידות להשתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים, בין שיש ברשותם ובבעלותם רכב ובין שאין ברשותם.

 

מהם הליקויים בגינם זכאים לגמלה?

רשימת הליקויים כוללת 11 ראשי סעיפים: שיתוקים, קטיעות, קשיונות, נקיעות, מפרקים מדומים, הגבלות בכושר תנועת המפרקים או החלפתם, קיצור גפה, תהליך אי ספיקה בעורקי הגפיים התחתונות, הפרעות במערכת כלי הלימפה, מומים מלידה וקומה נמוכה.

 

מהם התנאים לקבלת ההטבות?

קצבת ניידותאדם שהינו בעל רכב ורישיון נהיגה בתוקף יהיה זכאי להטבות בניידות במידה ונבדק ע"י וועדה רפואית מטעם משרד הבריאות והוועדה קבעה לו 40% מוגבלות בניידות לפחות.

אדם שהינו חסר רישיון נהיגה בתוקף יהיה זכאי להטבות בניידות במידה ונבדק ע"י וועדה רפואית של משרד הבריאות והוועדה קבעה לו 60% מוגבלות בניידות לפחות ויש לו מורשה נהיגה המסיע אותו.

למי שהוא חסר רכב וחסר מורשה נהיגה – קצבת הניידות משולמת רק במידה ונקבעו לו 80% מוגבלות בניידות לפחות.

 

מתי ניתן להגיש את התביעה?

את התביעה ניתן להגיש מגיל 3 ועד גיל פרישה, שהינו גיל 67 וזהה במקרה זה הן עבור גברים והן עבור נשים, כאשר מן ההטבות ניתן להמשיך וליהנות גם לאחר גיל פרישה.

 

למי מגיעה תוספת קצבה?

לתוספת קצבה זכאי מי שמשתכר, ומקום עבודתו נמצא במרחק של 40 ק"מ לפחות בשני הכיוונים והוא משתמש ברכבו בקביעות לצורך נסיעה למקום עבודתו.

 

האם ייתכן כפל עם קצבת שר"מ?

ככלל מי שמקבל קצבת שירותים מיוחדים מהמוסד לביטוח לאומי אינו זכאי לגמלת ניידות, ומי שנמצא זכאי הן לקבלת קצבת שירותים מיוחדים והן לקבלת ההטבות בניידות יצטרך לבחור בניהם. חרף האמור לעיל, מוגבל בניידות הזכאי לקצבה לשירותים מיוחדים מן המוסד לביטוח לאומי יכול בכל זאת לקבל הטבות לפי הסכם הניידות אם הוא עומד באחד משלושת התנאים הבאים:

  1. זכאי לקצבת שירותים מיוחדים בשיעור של 105% לפחות.
  2. נקבעו לו 100% מוגבלות בניידות.
  3. וועדה רפואית של לשכת הבריאות קבעה שהוא זקוק לכסא גלגלים ומשתמש בו.

אם כן, אם אתם או קרוביכם סובלים מליקויים ברגליים המגבילים בניידות ומתלבטים האם מגיעה לכם או לקרובי המשפחה גמלת ניידות, אני ממליץ להתייעץ עם עורך דין הבקיא בתחום, אשר יבדוק את סיכויי התביעה וילווה אתכם לכל אורך הדרך עד למיצוי מלוא הזכויות המגיעות.

 לחץ כאן לקבלת מידע נוסף אודות תביעה לביטוח לאומי

whatsapp